Nieuwsbrief Augustus 2021

Beste schutters,
Zoals jullie misschien al weten is op zondag 25 juli onze oud-penningmeester Johan Mulder overleden. Op 2 augustus was de crematie en condoleance, namens de vereniging ben ik aanwezig geweest. Johan heeft de vereniging in zijn testament genoemd. 

ALV.

Wij zijn van plan om op zaterdagmiddag 25 september een fysieke Algemene Leden Vergadering te houden, dus houdt er alvast rekening mee. Eind deze maand zullen op de site een aantal zaken worden gepubliceerd ter inzage. Zoals bv de Notulen ALV 2019, een voorlopige agenda , een voorstel tot wijziging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Veiligheids Reglement.

Leden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het bestuur en met voorstellen komen. De schriftelijke vragen kunnen tot uiterlijk vrijdag 10 september worden ingediend.

De voorstellen dienen voor 6 september te worden ingediend bij het bestuur. Voorstellen van leden, indien door tenminste 25 leden ondersteund, worden in de agenda opgenomen. Voorstellen door enkele leden kunnen door het bestuur worden overgenomen, maar het bestuur is daartoe niet verplicht.

De coördinatoren van de commissie wordt verzocht hun eventuele bijdrage (ter grote van max 1 dia in Power Point) voor 6 september aan het bestuur te doen toekomen. Ook aangeven of de coördinator iets wil zeggen over 2019 en 2020 en eventuele toekomst plannen.

De financiële jaarverslagen zullen in september ter inzage op de club liggen.

De definitieve uitnodiging met agenda zal uiterlijk voor 11 september worden verzonden via email (+aankondiging op site)

Veiligheid. De laatste tijd is het voorgekomen dat er geen baancommandanten aanwezig zijn
(door ziekte, vergeetachtigheid of gebrek aan ). Het bestuur heeft besloten dat dit onwenselijk is ivm
de veiligheid en dus dat betekent;

geen VVFer, dan is de baan gesloten.

Alleen de dinsdagmiddag is uitgezonderd en deze middag is alleen voor verlofhouders.

Het is dus ook heel belangrijk dat vrijwilligers die op het rooster staan dit goed in de gaten houden, want vrijwillig is niet vrijblijvend.

Vrijwilligers; Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en dat betreft ook het bestuur. Wij zoeken nog steeds een aantal nieuwe bestuursleden, in ieder geval een 2e penningmeester. Denk je er over spreek dan een bestuurslid aan. Jerry heeft ons wat meer tijd gegeven en zal wel herkiesbaar zijn maar wil dan bij de volgende ALV (planning mei 2022) definitief aftreden. 

Verder is het bestuur van mening dat alle baancommandanten op ongeveer dezelfde manier zouden moeten reageren op onregelmatigheden en daar voor gaan we in infomiddag organiseren voor alle VVFers.

Ook wil het bestuur weer een VVF-cursus in Drachten organiseren. De minimale deelname voor de KNSA is 18 deelnemers. De cursus zal op een zaterdag (hopelijk dit najaar) worden gegeven van 10.00 uur tot ongeveer 15.30 uur (s morgens theorie en s middags praktijk). De banen zullen die zaterdag gesloten zijn voor de overige schutters!!! Aan het eind ontvangen de deelnemers een syllabus , een certificaat en het VVF embleem. 

De kosten van de cursus zijn € 75,00 (KNSA € 65,00; lunch en consumpties €10,00) per persoon en worden door de vereniging betaald. De tegenprestatie is dat men minimaal 1x per maand gedurende
minimaal 2 jaar een VVF-dienst draait. (Equivalent aan 24 beurten) 

Wij houden jullie via nieuwsbrieven op de hoogte en door mededelingen op de site. Kijk eens wat vaker op de site bij het kopje mededelingen van het bestuur. Zeker in aanloop naar de ALV is dit raadzaam.

Met schuttersgroet
Sjoerd Kuperus, demissionair Voorzitter.

Beste leden,

Gelukkig kunnen we weer volop schieten op de lucht en de vuurbanen. Het demissionair bestuur is weer druk bezig om binnenkort weer een ALV te organiseren.

Zoals ik jullie eerder heb verteld zou ik mij niet meer verkiesbaar stellen en zou er een nieuwe secretaris gezocht moeten worden. Ik heb zelf besloten om toch  nog door te gaan tot de volgende ALV. Deze keuze heb ik gemaakt om wat meer tijd te hebben om een  ieuwe secretaris te vinden en om hem of haar goed in te werken.

Dus jullie kunnen nog steeds gebruik maken van mij ook na september van dit jaar. Voor ledenzaken kunnen jullie mij bereiken per e-mail adres: secretaris@svdrachten.nl en of 06-42195765.

Vriendelijke groet Jerry Sipkes