Nieuwsbrief November 2021

Beste schutters,

op zaterdagmiddag 25 september hebben we een ALV gehad. Er waren ongeveer 45 leden aanwezig, iets minder dan bij vorige ALVs maar toch een redelijke opkomst.

Tijdens de ALV zijn een aantal beslissingen genomen. De eerste die ik wil noemen is dat het bestuur is herkozen (er waren geen tegenkandidaten) en dat het bestuur is uitgebreid naar 7 functionarissen;

Het bestuur bestaat nu uit:

 • Sjoerd Kuperus voorzitter
 • Jerry Sipkes Secretaris
 • Meine Dijkstra Penningmeester
 • Oege Monsma alg lid/ onderhoud
 • Andries Keuter alg lid/ICT
 • Jeanette Moedt 2e secretaris
 • vacature 2e penningmeester

Helaas is er nog een vacature voor 2e Penningmeester; wij zoeken iemand die het na de volgende ALV Meine Dijkstra wil vervangen. Meine heeft namelijk aangegeven dat hij er mee wil stoppen op de volgende ALV in mei 2022.

Ook genoemd moet worden dat Jerry eerder had aangegeven deze afgelopen ALV te stoppen maar dat hij toch besloten heeft om het nog even vol te houden tot ook de ALV van 2022. En dat geldt dan ook voor Jeanette. Er zijn al 2 leden die hebben aangegeven dat zij het secretariaat wel willen overnemen en voor hen is de komende tijd voor een warme overdracht.

Daarnaast is de update van de Statuten goedgekeurd met algemene stemmen. Het bestuur zal de statuten wijziging voorleggen aan de notaris, zodra de Statuten zijn gepasseerd zijn ze ook direct van kracht.

De update van het Huishoudelijk Reglement is ook met algemene stemmen aangenomen. De
belangrijkste wijzigingen behelzen;

 1. Iinhoudsopgave toegevoegd voor makkelijker zoeken;
 2. ALGEMENE BEPALINGEN; art 1 nieuw en toelating nieuwe leden iets aangepast,
 3. VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN; verplichting tot vrijwilligers taken (elke lid wordt geacht vrijwilligers taken te doen (art 7.1) en bij een tekort aan vrijwilligers kan elke lid gevraagd worden 1x per kwartaal een taak te doen (art 7.4)
 4. COMMISSIE VAN BEROEP; tekst aangepast.
 5. HET VERMOGEN EN HET BEHEER DOOROVER DOOR HET BESTUUR vervangen door een tekst die  de lading beter dekt. nl FINANCIEN VAN DE VERENIGING. Verduidelijking betaling contributie.  belangrijk is dat wanneer na de 2e herinnering de contributie (of deel ervan) nog niet is voldaan het lid vanaf die datum, zonder recht op beroep, uitgesloten is van de activiteiten van de vereniging ( dus eigenlijk automatisch geschorst is). Indien het lid na 6 maanden nog niet heeft betaald zal het lid worden geroyeerd. Het verschuldigde bedrag blijft verschuldigd en er kan een deurwaarder worden ingeschakeld.
 6. Met verenigingswapens mag alleen met verenigingsmunitie worden geschoten.

Het nieuwe HHR is in werking gegaan op het moment dat het is gepubliceerd op onze website (6
oktober).

Ook het Veiligheidsreglement heeft een update gehad. Nieuw is de tekst over het commando STOP-
STOP-STOP.

Aanpassing fasering in wapens. Vanaf het moment van in werking treeding HHR is het voor alle volwaardige leden toegestaan om na de instructie Groot-kaliber met fase 2 wapens te schieten (alles behalve nog de semi-automatische wapens) Dit maakt het voor nieuwe leden aantrekkelijker en is beter voor het behoud van nieuwe leden. De fasering is ook op de site aangepast.

Vrijwilligerswerk voor  aspiranten; omdat aspiranten nog geen VVF kunnen zijn of Griffier is voorgesteld om hen in te zetten als assistent Griffier. Op die manier leren ze ook andere leden kennen. Hun taak is registreren, stempels zetten en oproepen. Eventueel ook verwerken van IC resultaten. Uitgifte van wapens kan alleen door een verenigingsverlofhouder.

Het is aan te raden om eens wat vaker op de site te kijken. Als er zaken spelen dan zullen wij die publiceren onder “mededelingen van het bestuur”. Zoals bijvoorbeeld het tijdelijk niet kunnen pinnen aan de bar.

Corona-maatregelen.
Vervelend dat we onderscheid moeten maken tussen leden die wel en niet gevaccineerd zijn. Indien je gebruik maakt van de bar moet je de QR-code scannen bij de barvrijwilliger, het toestel bij de kassa heeft de checkapp.

Lastig, maar wij moeten voorkomen dat de overheid ons gebouw sluit. Ik hoop dat de
coronatoegangspas snel weer verdwijnt.

Met schuttersgroet
Sjoerd


Gebouwbeheer
 Beste leden, ouders en overige betrokkenen.
 Zoals jullie weten zijn er vanaf 6 november nieuwe Corona maatregelen van kracht, ons opgelegd door de overheid.
We kunnen helaas niet anders dan deze na te leven. Dit geeft voor personen zonder Corona Toegangsbewijs (CTB) extra beperkingen. Ben je niet gevaccineerd doe dan een toegangstest, een gedoe dat snappen wij ook, maar we moeten wel. We willen iedereen nadrukkelijk wijzen op de regels en hopen dat iedereen de regels naleeft en de eventuele gevolgen accepteert. Op die manier kunnen we allemaal blijven schieten.


Het bestuur SV Drachten.