Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden*.

Opzegging kan alleen voor 1 december van het lopende jaar.

De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

Een lid kan zich door opzegging niet ontrekken aan een besluit waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is medegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijke voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.

* Opzegging per mail is ook mogelijk via secretaris@svdrachten.nl (vraag wel om een ontvangstbevestiging).

Schriftelijke opzegging dient te geschieden bij:
Secretariaat SV Drachten
Sportlaan 13
9203 NV Drachten

Bovenstaande tekst is ook te vinden in artikel 4 van de statuten.

Comments are closed.